اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۸۳۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۷۲۱۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۹۹۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زارجنوبی ، پاساژ ابهری ، طبقه دوم فروشگاه هیدروژن

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • لاله زارجنوبی ، پاساژ ابهری ، طبقه دوم فروشگاه هیدروژن

  • :
  • ۳۳۱۱۸۳۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۷۲۱۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۱۱۹۹۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آقای زنجانیان
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۱۱۸۳۱۱
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۱۱۹۹۷۸
 

آدرس